2. zápočtový test z TI 2013, forma A

 1. Nájdite najkratší kód a určte jeho dĺžku pre zdroj Z = (A*,P), A = {a, b, c, d, e, f, g, h, i, j}.

  Porovnajte dĺžku kódu s entropiou zdroja H(Z)

  zp(z)
  a0,13
  b0,06
  c0,08
  d0,1
  e0,09
  f0,06
  g0,18
  h0,06
  i0,12
  j0,12
 2. Nech

  G =10000011001
  01000111100
  00100101111
  00010000110
  00001111111

  je generujúca matica lineárneho (11,5) kódu K. Určte minimálnu vzdialenosť kódu K (delta K). Koľkonásobné chyby dokáže takýto kód objaviť a koľkonásobné opraviť?

 3. Nech

  w = (1,0,0,1,1,1,1,1,0,0,1)T

  je prijaté slovo. Dekódujte (opravte) toto slovo podľa lineárneho kódu z predchádzajúcej úlohy.