2. zápočtový test z TI 2013, forma F

 1. Nájdite najkratší kód a určte jeho dĺžku pre zdroj Z = (A*,P), A = {a, b, c, d, e, f, g, h, i, j}.

  Porovnajte dĺžku kódu s entropiou zdroja H(Z)

  zp(z)
  a0,17
  b0,06
  c0,07
  d0,08
  e0,05
  f0,09
  g0,19
  h0,15
  i0,03
  j0,11
 2. Nech

  G =10000001111
  01000111101
  00100011010
  00010101111
  00001111110

  je generujúca matica lineárneho (11,5) kódu K. Určte minimálnu vzdialenosť kódu K (delta K). Koľkonásobné chyby dokáže takýto kód objaviť a koľkonásobné opraviť?

 3. Nech

  w = (0,0,0,1,0,1,1,0,1,0,1)T

  je prijaté slovo. Dekódujte (opravte) toto slovo podľa lineárneho kódu z predchádzajúcej úlohy.