2. zápočtový test z TI 2014, forma A

 1. Nájdite najkratší kód a určte jeho dĺžku pre zdroj Z = (A*,P), A = {a, b, c, d, e, f, g, h}.

  Porovnajte dĺžku kódu s entropiou zdroja H(Z)

  zp(z)
  a0.08
  b0.06
  c0.10
  d0.24
  e0.05
  f0.07
  g0.24
  h0.16
 2. Nech

  G = 1000010110
  0100010011
  0010011001
  0001010101
  0000111010

  je generujúca matica lineárneho (10,5) kódu K. Určte minimálnu vzdialenosť kódu K (delta K). Koľkonásobné chyby dokáže takýto kód objaviť a koľkonásobné opraviť?

 3. Nech

  w = (1,1,0,1,0,0,0,1,1,0)T

  je prijaté slovo. Dekódujte (opravte) toto slovo podľa lineárneho kódu z predchádzajúcej úlohy.