2. zápočtový test z TI 2014, forma B

 1. Nájdite najkratší kód a určte jeho dĺžku pre zdroj Z = (A*,P), A = {a, b, c, d, e, f, g, h}.

  Porovnajte dĺžku kódu s entropiou zdroja H(Z)

  zp(z)
  a0.01
  b0.09
  c0.14
  d0.25
  e0.22
  f0.02
  g0.11
  h0.16
 2. Nech

  G = 1000010110
  0100000111
  0010001011
  0001010011
  0000101110

  je generujúca matica lineárneho (10,5) kódu K. Určte minimálnu vzdialenosť kódu K (delta K). Koľkonásobné chyby dokáže takýto kód objaviť a koľkonásobné opraviť?

 3. Nech

  w = (0,0,0,1,0,1,0,1,0,0)T

  je prijaté slovo. Dekódujte (opravte) toto slovo podľa lineárneho kódu z predchádzajúcej úlohy.