2. zápočtový test z TI 2014, forma D

 1. Nájdite najkratší kód a určte jeho dĺžku pre zdroj Z = (A*,P), A = {a, b, c, d, e, f, g, h}.

  Porovnajte dĺžku kódu s entropiou zdroja H(Z)

  zp(z)
  a0.01
  b0.25
  c0.12
  d0.12
  e0.14
  f0.02
  g0.10
  h0.24
 2. Nech

  G = 1000001101
  0100001011
  0010011010
  0001001110
  0000111001

  je generujúca matica lineárneho (10,5) kódu K. Určte minimálnu vzdialenosť kódu K (delta K). Koľkonásobné chyby dokáže takýto kód objaviť a koľkonásobné opraviť?

 3. Nech

  w = (0,1,0,0,0,0,0,1,0,1)T

  je prijaté slovo. Dekódujte (opravte) toto slovo podľa lineárneho kódu z predchádzajúcej úlohy.