2. zápočtový test z TI 2014, forma F

 1. Nájdite najkratší kód a určte jeho dĺžku pre zdroj Z = (A*,P), A = {a, b, c, d, e, f, g, h}.

  Porovnajte dĺžku kódu s entropiou zdroja H(Z)

  zp(z)
  a0.17
  b0.11
  c0.17
  d0.13
  e0.12
  f0.05
  g0.05
  h0.20
 2. Nech

  G = 1000000111
  0100001110
  0010011100
  0001001101
  0000110110

  je generujúca matica lineárneho (10,5) kódu K. Určte minimálnu vzdialenosť kódu K (delta K). Koľkonásobné chyby dokáže takýto kód objaviť a koľkonásobné opraviť?

 3. Nech

  w = (0,0,0,1,0,0,0,0,1,1)T

  je prijaté slovo. Dekódujte (opravte) toto slovo podľa lineárneho kódu z predchádzajúcej úlohy.