1. zápočtový test z TI 2018, forma H

 1. Skúmame závislosť dvoch pokusov A a B. Výsledok pokusu A má 4 možnosti A={A1, A2, A3, A4}, výsledok pokusu B má 5 možností B={B1, B2, B3, B4, B5}. Pravdepodobnosti jednotlivých možností môžeme odhadnúť na základe výsledkov prieskumu, do ktorého sa zapojilo spolu 100 respondentov. Početnosti sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

  B1 B2 B3 B4 B5 Spolu
  A1 8 0 0 5 0 13
  A2 6 10 8 7 10 41
  A3 3 5 8 11 11 38
  A4 4 0 4 0 0 8
  Spolu 21 15 20 23 21 100

  Vypočítajte entropiu jednotlivých pokusov H(A), H(B), entropiu kombinovaného pokusu H(A^B), spoločnú informáciu oboch pokusov I(A,B) a podmienené entropie oboch pokusov H(A|B), H(B|A).

  H(A) = ...
  H(B) = ...
  H(A^B) = ...
  I(A, B) = ...
  H(A|B) = ...
  H(B|A) = ...

 2. Nech Z = (A*,P) je závislý stacionárny informačný zdroj, A = {1, 2, 3}. Pravdepodobnosť vyslania jednotlivých znakov abecedy závisí od predchádzajúceho vyslaného znaku:

  P(Xn = 1 | Xn-1 = 1) = 0,8
  P(Xn = 2 | Xn-1 = 1) = 0,2
  P(Xn = 3 | Xn-1 = 1) = 0
  P(Xn = 1 | Xn-1 = 2) = 0,5
  P(Xn = 2 | Xn-1 = 2) = 0,4
  P(Xn = 3 | Xn-1 = 2) = 0,1
  P(Xn = 1 | Xn-1 = 3) = 0
  P(Xn = 2 | Xn-1 = 3) = 0,4
  P(Xn = 3 | Xn-1 = 3) = 0,6

  Určte entropiu jednoznakových, dvojznakových a trojznakových slov H(C1), H(C2), H(C3), podmienenú entropiu druhého znaku, ak poznáme prvý znak H(X2|X1) a entropiu zdroja H(Z).

  p1 = ..., p2 = ..., p3 = ...
  H1 = H(C1) = ...
  H2 = H(C2) = ...
  H3 = H(C3) = ...
  H(Xn|Xn-1Xn-2...X2X1) = H(Xn|Xn-1) = H(X2|X1) = ...
  H(Z) = ...